python 连续两年获得 TIOBE 年度编程语言奖

MicroPython、microbit、makecode等
最新动态
回复
头像
shaoziyang
帖子: 2497
注册时间: 2019年 10月 21日 13:48

python 连续两年获得 TIOBE 年度编程语言奖

#1

帖子 shaoziyang » 2022年 1月 14日 11:12

来自:https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Python获得了2021年度的TIOBE年度编程语言奖。这是python连续两年获得该奖项。该奖项授予一年来增长率最高的编程语言。C#有史以来第一次接近获得该奖,但Python在上个月超越了C#。

在2021年初,python位于TiOBE指数的第3位,现在python把java和C都抛在后面,成为TiOBE指数的第一位。但是Python的流行并不止于此,目前python比其他语言领先1%以上。虽然离Java在2001年创下的26.49%的历史记录还很遥远,但Python已经成为许多领域事实上的标准编程语言。没有迹象表明python的胜利会很快停止。

Python有没有真正的竞争者?有没有新的、闪亮的语言可能在未来竞争?如果我们看看过去几年有前途的语言,我们会看到2021年的以下变化: Swift 从第13名到第10名,Go从第14名到第13名,Rust保持第26名,Julia从第23名到第28名, Kotlin 从第40名到第29名,Dart从第25名到第37名,TypeScript 从第42名到第49名。因此,除了Swift和Go之外,我们预计短期内不会有任何新语言进入前5名甚至前3名。
Jan 2022Jan 2021ChangeProgramming LanguageRatingsChange
13图片 Python13.58%+1.86%
21图片 C12.44%-4.94%
32图片Java10.66%-1.30%
44C++8.29%+0.73%
55C# 5.68%+1.73%
66Visual Basic4.74%+0.90%
77JavaScript2.09%-0.11%
811图片Assembly language1.85%+0.21%
912图片SQL1.80%+0.19%
1013图片Swift1.41%-0.02%
118图片PHP1.40%-0.60%
129图片R1.25%-0.65%
1314图片Go1.04%-0.37%
1419图片Delphi/Object Pascal0.99%+0.20%
1520图片Classic Visual Basic0.98%+0.19%
1616MATLAB0.96%-0.19%
1710图片Groovy0.94%-0.90%
1815图片Ruby0.88%-0.43%
1930图片Fortran0.77%+0.31%
2017图片Perl0.71%-0.31%
TIOBE Index.jpg
TIOBE Index.jpg (57.24 KiB) 查看 46 次
 
其他语言排名

下面列出了完整的前 50 种编程语言。
Position Programming Language Ratings 
21       (Visual) FoxPro      0.70%   
22       SAS                  0.68%   
23       Scratch              0.59%   
24       Objective-C          0.58%   
25       COBOL                0.51%   
26       Rust                 0.50%   
27       Prolog               0.48%   
28       Julia                0.39%   
29       Kotlin               0.37%   
30       Lua                  0.37%   
31       PL/SQL               0.35%   
32       VBScript             0.35%   
33       ABAP                 0.34%   
34       Ada                  0.34%   
35       Lisp                 0.33%   
36       Scala                0.30%   
37       Dart                 0.27%   
38       D                    0.24%   
39       PowerShell           0.24%   
40       Logo                 0.20%   
41       LabVIEW              0.18%   
42       Awk                  0.18%   
43       Apex                 0.18%   
44       Transact-SQL         0.17%   
45       RPG                  0.15%   
46       Ladder Logic         0.15%   
47       Haskell              0.15%   
48       ML                   0.15%   
49       TypeScript           0.15%   
50       Tcl                  0.15%   
未来 50 种编程语言
以下语言列表是第51到第100。 由于差异是 相对较小,仅列出编程语言(按字母顺序 命令)。
  • Alice, AutoLISP, B4X, bc, BCPL, BlitzMax, Boo, Bourne shell, C shell, CFML, CIL, CL (OS/400), Clipper, CLIPS, Clojure, DCL, DiBOL, Dylan, Elm, Erlang, F#, 图标, Inform, Io, Korn shell, Lingo, LiveCode, MEL, Monkey, MOO, MQL4, Nim, NXT-G, Oberon, OCaml, Occam, OpenCL, Oz, Pike, Processing, Q, Racket, REXX, Ring, Snap! , SPARK, SPSS, X10, Xojo, Zig
长期排名
为了更全面地了解情况,请在下面查看前十大编程语言的位置。请注意,这些是12个月内的平均值。
Programming Language 2022 2017 2012 2007 2002 1997 1992 1987 
C                    1    2    2    2    1    1    1    1    
Python               2    5    8    8    18   28   -    -    
Java                 3    1    1    1    2    18   -    -    
C++                  4    3    3    3    3    2    2    4    
C#                   5    4    4    7    12   -    -    -    
Visual Basic         6    14   -    -    -    -    -    -    
JavaScript           7    7    10   9    9    21   -    -    
Assembly language    8    10   -    -    -    -    -    -    
PHP                  9    6    5    5    8    -    -    -    
SQL                  10   -    -    -    35   -    -    -    
Prolog               24   33   45   28   29   15   10   3    
Ada                  28   30   17   17   17   11   3    14   
Lisp                 32   28   13   13   11   8    12   2    
(Visual) Basic       -    -    7    4    4    3    7    5    

编程语言名人堂

列出所有“年度编程语言”奖获得者的名人堂如下所示。 该奖项授予一年内增长最高的编程语言。
YearWinner
2021图片 Python
2020图片 Python
2019图片 C
2018图片 Python
2017图片 C
2016图片 Go
2015图片 Java
2014图片 JavaScript
2013图片 Transact-SQL
2012图片 Objective-C
2011图片 Objective-C
2010图片 Python
2009图片 Go
2008图片 C
2007图片 Python
2006图片 Ruby
2005图片 Java
2004图片 PHP
2003图片 C++
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回复

  • 随机主题
    回复总数
    阅读次数
    最新文章